วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พระเจ้าเป็นความรัก(ร้องรับ) พระเจ้าเป็นความรัก และพระองค์ทรงรักเรา(ซ้ำ)

1.เมื่อฉันมองนภาและดวงสุริยาเมื่อฉันยินเสียงสกุณา ฉันเห็นถึงความรักของพระองค์ผู้ทรงสร้างทั้งฟ้าและดินทั้งปวงด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์

2.ความรักอื่นใดไม่อาจเปรียบกัยความรักของพระเยซูผู้พลีพระชนม์เพื่อเรา ทรงชำระความบาปใหเราเป็นไทเสด็จมาสถิตในใจ ทรงสถิตอยู่ในใจ

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกา ได้ประทานองค์พระบุตรา เพื่อผู้ที่วางใจในองค์พระเยซูไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ โอ้พระเจ้าความรักพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไม่อาจพรรณา ข้าขอมอบชีวิต ขอพระองค์ทรงนำพา ข้าเป็นของพระองค์ เป็นของพระองค์ 


ความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่เคยสิ้นสุดความรัก พระองค์ไม่เสื่อมคลาย ความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ ไม่เคยสิ้นสุด พระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าทรงเป็นความรัก ทรงเป็นความรักไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น